Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 138-НС
София, 08.10.2014

ОТНОСНО: Сигнал от ГИСДИ, вх. № 327/6.10.2014

На 5.10.2014 г., в 19:36 ч., на електронната поща на РИК 25 е постъпил сигнал от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори". Към електронното писмо е прикачен сканиран сигнал от г-жа Тодорка Димова Кинева - регистриран наблюдател на сдружението с удостоверение № 2-72/26.8.2014 г. на ЦИК.

В сигнала се твърди, че на 5.10.2014 г., в последния час при провеждане на изборите, в гр. София, 123 СОУ, ул. Братин дол № 26, СИК № 254611046 в район Красна поляна, масово гласуват студенти с двойно гражданство, с турски имена и незаверени книжки.

След като се запозна със сигнала, РИК 25 установи следното:

Сигналът е подаден след края на изборния ден в 25-ти изборен район - 19:00 ч. на 5.10.2014 г., поради което РИК не е обвързана от краткия срок за произнасяне по чл. 72, ал. 1, т. 20, пр. последно от ИК.

Към сигнала не са приложени доказателства.

Видно от приетия от РИК 25 и публикуван на интернет страницата на комисията протокол на СИК № 254611046, подписан от всички членове на СИК, в избирателния списък са били дописани 22 (двадесет и двама) избиратели, което не подкрепя твърдението за извънредна „масовост". След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК не са постъпвали заявления, жалби или възражения.

По същество сигналът не съдържа данни за извършено нарушение.

Право да избират народни представители имат всички български граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията, а именно навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и не са лишени по съответния ред от избирателни права. Наличието на двойно гражданство или „турско име" не е пречка за упражняване на активно избирателно право.

На основание решение на ЦИК № 1214-НС/2.10.2014 г. , влязло в законна сила, е допустимо гласуването на студенти с незаверена студентска книжка в случаите и при условията, посочени в решението, а именно: в случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година; студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти. В сигнала не се излагат конкретни факти и обстоятелства, които да обосновават извода, че СИК е действала в нарушение на указанията на ЦИК.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

 

РЕШИ

 

Не констатира извършено нарушение на Изборното законодателство.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Жана Иванова

* Публикувано на 08.10.2014 в 18:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол