Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
София, 08.10.2014

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби в изборния ден

Изборният ден в 25-ти изборен район започна на 5.10.2014 г. в 6:00 ч.. Във всички СИК на територията на 25 ИР изборният ден приключи в 19:00 ч., за което ЦИК е уведомена по електронна поща на 5.10.2014 г. в 19:29 ч.

В изборния ден РИК 25 създаде организация за незабавна реакция по постъпили сигнали и за предприемане на действия и мерки в спешен оперативен порядък в рамките на един час от постъпване на сигнала.

За времето 6:00 ч. до 19:00 ч., в РИК не са подадени писмени (на хартиен носител) сигнали. На телефона беше осигурено непрекъснато дежурство от членове на РИК, които отговаряха на множество запитвания от избиратели и участници в изборния процес. За същия период в РИК постъпиха сигнали и жалби по електронна поща, както следва:

1. В 11:00 ч. е постъпил сигнал от Сдружение „Институт за развитие на публичната среда", регистрирано като организация с независими наблюдатели на изборите за народни представители на 5 октомври, 2014 г., с Решение 774-НС/22.08.2014 на Централната избирателна комисия на Централната избирателна комисия. В сигнала се твърди, че при наблюдение на секция № 254619070 и секция № 254619069 в столичното 77 ОУ на кв. Филиповци, комисията не разполага с кутии за отрязъци от долния десен ъгъл на бюлетината. Отрязъците се пускат в найлонови пликове. От двете комисии твърдели, че такива кутии не са им били предоставени от 25 РИК.

Незабавно след постъпване на сигнала, РИК 25 извърши проверка по случая. Видно от приемо-предавателните протоколи от 4.10.2014 г. двете СИК са били снабдени с кутии за отрязъци. Осъществена е незабавна връзка с председателите на СИК № 254619070 и № 254619069 в столичното 77 ОУ на кв. Филиповци, на които е указано, че използването на предоставените им кутии за отрязъци е задължително. Към момента на извършване на проверката председателите на СИК са потвърдили, че кутиите се използват по предназначение. На подателя на сигнала е върната обратна информация за действията на РИК по ел. поща, на 5.10.2014 г. в 11:43 ч. В 11:52 ч. екипът на Института изказва благодарност на РИК за бързата реакция.

2. В 11:35 ч. са постъпили сканирани копия от два сигнала от г-жа Катя Николова - председател на РС на БСП в р-н Надежда.

Съгласно първия сигнал, около 9:00 ч. на 5.10.2014 г. в СИК № 13 в 101 СОУ в район Надежда членовете на комисията са констатирали нарушение: „контролиран вот" на избирателя Ирина Григорова Манова. Избирателката е снимала в тъмната стаичка с мобилния си телефон начина си на гласуване. СИК е констатирала нарушението. Гласуващата е признала пред членовете на СИК, че е снимала, след което вотът й е бил анулиран.

Съгласно втория сигнал, в 153 СОУ, район Надежда, във входния коридор на първи етаж, пред СИК №№ 59 и 60 няма осветление, което не е било осигурено своевременно и е затруднило достъпа на избирателите и нормалното протичане на изборния процес. До 11:00 ч. не са били предприети необходимите мерки за отстраняване на проблема.

Незабавно след постъпване на гореописаните сигнали, РИК 25 извърши проверки и установи, както следва:

Относно СИК № 13 в 101 СОУ - осъществен е незабавен контакт с ръководството на СИК. СИК потвърждава изнесеното в сигнала. Извършени са необходимите по закон отбелязвания върху иззетата бюлетина, както и в избирателния списък. СИК е изготвила и подписала надлежен протокол. Избирателката не е допусната до повторно гласуване. СИК е изпълнила задълженията си по Изборния кодекс.

Относно СИК № 59 и 60 в 153 СОУ - осъществен е незабавен контакт с районна администрация Надежда. Потвърдено е, че в началото на изборния ден е констатиран проблем с осветлението в коридора пред секциите, като за целта на СИК са били раздадени фенери и е извикан техника по поддръжка на училището. Към момента на извършената от РИК проверка - 11:49 ч. - осветлението в коридора пред секциите функционира нормално.

Подателят на сигнала е информиран за действията на РИК по ел. поща на 5.10.2014 г в 12:09 ч.

3. В 12:29 ч. е постъпил сигнал от Сдружение „Институт за развитие на публичната среда". Съгласно сигнала, при наблюдение на изборния ден между 11:30 и 12:20 ч. в секциите в столичното 75 ОУ на бул. "Възкресение" № 151 в кабините за гласуване (тъмните стаички) не са поставени списъците с имената и номерата на кандидатите в кандидатските листи.

Към момента на постъпване на сигнала РИК 25 беше вече информирана за нарушението чрез районната администрация и отстраняването му беше в ход, за което на подателя на сигнала е върнат отговор по ел. поща на 5.10.2014 г. в 12:39 ч.

4. В 12:34 ч. е постъпил сигнал от Асоциация „Прозрачност без граници". В сигнала се твърди, че председателят на СИК № 2 в 57 СУ в кв. Разсадника е иззел и задържал удостоверението да регистрация като наблюдател на Асоциация „Прозрачност без граници" на г-жа Ана Изворска и същата е била отстранена от изборната секция. В изборната секция по същото време не се е намирал друг наблюдател на Асоциацията.

Незабавно след получаване на сигнала, РИК 25 установи контакт с председателя на СИК № 2 в 57 СУ. Към момента на проверката - 12:50 ч., удостоверението е върнато на г-жа Ана Изворска и същата упражнява правомощията си на наблюдател. Подателят на сигнала е уведомен за действията на РИК по ел. поща, на 5.10.2014 г. в 12:58 ч.

5. В 12:49 ч. е постъпил сигнал от г-жа Десислава Лозанова - избирател от район Люлин. В сигнала се твърди, че СИК в 37 СОУ сгъват некоректно празните бюлетини, като остава видимо горното поле на кочана, а не ъгълчето, което пречело на повторното прегъване от избирателя и с това се нарушавало „правилното сгъване", показано в клип на ЦИК.

Незабавно след получаване на сигнала РИК 25 установи връзка с координатора на районна администрация Люлин в посоченото училище, тъй като в сигнала не се сочи конкретна СИК. Предприети са незабавни мерки за напомняне на всички председатели на СИК в училището на изискванията за сгъване на бюлетините.

Избирателката е информирана за действията на РИК по ел. поща, на 5.10.2014 г. в 13:26 ч., като на същата е съобщено, че представения в клипа на ЦИК начин на сгъване е само препоръчителен и не задължава СИК, доколкото последните осигуряват опазване тайната на вота на избирателите.

6. В 12:57 ч. е постъпил сигнал от г-н Карлос Контрера, пълномощник на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО. В сигнала се твърди, че в 88-мо училище, секция 12, при гласуване, членове на СИК отварят бюлетините на избирателите преди да се пуснат в урната, за да бъдели сгънати по-добре. По този начин се нарушавала тайната на вота. Същото се извършвало в присъствието и на други лица, намиращи се в секцията.

Незабавно след получаване на сигнала РИК 25 установи контакт с председателя на СИК 12 в 88-мо училище. Не се установи нарушаване тайната на вота на избирателите. На председателя е напомнено и са дадени указания, че разгъването на бюлетини на избиратели е недопустимо. Подателят на сигнала е уведомен за действията на РИК по ел. поща, на 5.10.2014 г. в 13:18 ч. В. 13:21 ч. г-н Контрера благодари на РИК за експедитивността.

7. В. 13:05 ч. е постъпил сигнал от Асоциация „Прозрачност без граници". В сигнала се твърди, че по данни на наблюдателя на асоциацията в СИК № 2 в 57 СУ в кв. Разсадника - г-жа Ана Изворска, председателят на СИК е отстранил от изборната секция всички застъпници.

Незабавно след получаване на сигнала РИК 25 установи контакт с председателя на СИК 2 в 57 СУ. Към момента на проверката - 13:30 ч, в изборното помещение са осигурени места за застъпници и наблюдатели и същите свободно упражняват правомощията си. На председателя са припомнени правата и задълженията на застъпниците в изборния ден. Подателят на сигнала е уведомен за действията на РИК по ел. поща, на 5.10.2014 г. в 13:34 ч.

8. В 14:09 ч. е постъпила жалба от г-н Стоичко Милев. РИК 25 се е произнесла по жалбата с Решение № 133-НС/5.10.2014 г. , обявено на електронната страница на РИК на същата дата в 18:29 ч.

9. В 14:52 ч. е постъпил сигнал от гражданина Пламен Петров. Същият съобщава, че спирка с код 0041 до входа на 66-то училище откъм ул. Любляна е облепена с предизборни плакати на Реформаторски блок. В сигнала не се съдържат данни за времето на поставяне на предизборните плакати. На осн. чл. 185, ал. 2 ИК сигналът е препратен по компетентност на кмета на р-н Овча купел за издаване на заповед за премахване.

10. В 15:51 ч. е постъпил сигнал от Сдружение „Институт за развитие на публичната среда". В сигнала се твърди, че в секция № 254611056, гр. София, 123 СОУ, ул. "Братин дол" № 26 в тъмната стаичка е отбелязан конкретен кандидат върху списъка с имената на кандидатите. Приложен е снимков материал, от който е видно, че нарушението е констатирано в 10:52 ч. Същият сигнал е препратен по електронен път от ЦИК в 17:03 ч.

Незабавно след получаване на сигнала РИК 25 установи контакт с председателя на СИК 254611056. Същата потвърди, че около обяд СИК е установила твърдяната в сигнала нередност. Списъкът с кандидатски листи е бил свален незабавно. На СИК е бил предоставен нов списък, който е поставен в тъмната стаичка. Към момента на проверката - 16:00 ч, нередността е отстранена. Подателят на сигнала е уведомен за действията на РИК по ел. поща, на 5.10.2014 г. в 16:02 ч.

11. В 16:02 ч., по електронна поща ЦИК е препратила по компетентност на РИК жалба от г-н Станислав Стоянов. РИК 25 се е произнесла по жалбата с Решение № 134-НС/5.10.2014 г. , обявено на електронната страница на РИК на същата дата в 18:30 ч.

12. В 16:25 ч. е постъпил сигнал от г-н Андрей Бояджиев - член на ИС на ПП „Глас народен". В сигнала се твърди, че председателят на СИК № 254613040 в 15 СОУ „отказва да регистрира представител на политическата партия с обяснението, че последния не е дошъл да се регистрира сутринта".

Незабавно след получаване на сигнала, РИК 25 установи контакт с председателя на СИК 254613040. На председателя е указано, че не е допустима предварителна регистрация на представителите на ПП/КП, за да упражняват същите правото си да получат заверено копие от протокола на СИК. На председателя на СИК са напомнени правата на представителите. Подателят на сигнала е уведомен за действията на РИК по ел. поща, на 5.10.2014 г. в 16:48 ч.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

 

РЕШИ

 

Приема доклада за постъпили в РИК 25 сигнали и жалби в изборния ден.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Жана Иванова

* Публикувано на 08.10.2014 в 18:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол